Երկայնակի Տպել
Լայնակի


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԹԻՎ 
607

14 հունիս 2024թ.

 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ծաղկաձորի համայնքապետարանում «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի հիմքով հարուցվել է վարչական վարույթ՝  համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության , գյուղատնտեսության և բնապահպանության առաջատար մասնագետ Հ. Բաբայանի  կողմից կազմված վարչական իրավախախտման արձանագրության հիման վրա:

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 2-րդ փողոցի, 2-րդ նրբանցքի, թիվ 2-րդ հասցեի բնակիչ Արտուրիկ Սարիբեկյանին   սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասում կառուցել է ինքնակամ շինություն, այսինքն կատարել է իրավախախտում, որը նախատեսված է  Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի /հետայսու՝ Օրենսգիրք/ 154-րդ հոդվածի երկրորդ  մասով, համաձյան որի սեփականության կամ հողօգտագործման իրավունք ունեցող անձի կողմից այդ հողամասի վրա, ինչպես նաև անհատական բնակելի տներում կամ ստորաբաժանված, կամ բազմաբնակարան շենքում,  կամ շենքերին կից , օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ նպատակի համար չհատկացված հողամասում կամ առանց թույլտվության,  կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների, կամ քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների էական խախտումներով շենք-շինության կամ այլ կառույց կառուցելը, որը իրականացվել է գյուղական բնակավայրում` առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:

Հարուցված վարչական վարույթի լսումների վերաբերյալ ծանուցվել է Ա. Սարիբեկյանը , որին մասնակցել է վերջինիս ներկայացուցիչ Աննա Սարիբեկյանը և հայտնել, որ  իրավախախտումը կատարել է Ա. Սրիբեկյանը և ընդունել վերը նշված փաստը: Վարչական իրավախախտնման վերաբերյալ գործի քննության արդյունքում վարչական մարմինը, քննելով գործում առկա բոլոր փաստական հանգամանքները, հաստատված է համարում, որ կատարվել է Օրենսգրքի 154-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված վարչական իրավախախտում, որի համար պատասխանատու է Արտուրիկ Սարիբեկյանը:

Ելնելով վերոգրյալից  և ղեկավարվելով Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, 33-րդ հոդվածով , 154-րդ հոդվածի 2-րդ  մասով , 219.1-րդ, 252-րդ, 281-րդ, 282-րդ և 305-րդ հոդվածներով, << Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին>> օրենքի 53-րդ , 58-60-րդ հոդվածներով, << Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26-րդ կետով  և հիմք ընդունելով Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավարին կից վարչական հանձնաժողովի 2024 թվականի հունիսի 14-ի թիվ 6 արձանագրությունը .


ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ

 

1. Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 2-րդ փողոցի, 2-րդ նրբանցքի, թիվ 2-րդ հասցեի բնակիչ Արտուրիկ Սարիբեկյանին ենթարկել վարչական պատասխանատվության՝  նշանակելով վարչական տույժ՝ տուգանք, 100 000/հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումարի չափով: 

2. Տուգանքի վճարումը կատարել սույն որոշման ստացման պահից  ոչ ուշ, քան 15 օրվա ընթացքում հետևյալ հաշվեհամարին .  900125002114

3. Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում  Արտուրիկ Սարիբեկյանին կամ ներկայացուցչին պատշաճ իրազեկելու հաջորդ օրվանից: 

4.  Սույն որոշումը կարող  է բողոքարկվել վարչական կարգով որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 /երեսուն/ օրվա ընթացքում, իսկ դատական կարգով ՝   երկամսյա ժամկետում:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                    ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

list of all std where can i get free std testing std tests at home
list of all std transmitted disease std tests at home